Dr. Bui Van Hong Linh (TS. Bùi Văn Hồng Lĩnh)

Head of Laboratory for Computational Civil Engineering (Lab CCE)

H-Index (WoS): 08; Citation (WoS) > 120

Email: linh.buivanhong@vlu.edu.vn

Google Scholar metric

ResearcherID: HME-0577-2023

ORCID ID: 0000-0003-1178-4907

1. EDUCATION

 • 09/2010-04/2015: Bachelor of Science (Civil Engineering), Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam.
 • 07/2015-01/2019: Doctor of Philosophy, Chulalongkorn University, Thailand and Hokkaido University, Japan.

2. WORK EXPERIENCE

 • 01/2019-03/2020: Postdoc, Chulalongkorn University, Thailand.
 • 04/2019-12/2020: Lecturer, Industrial University of Ho Chi Minh City, Vietnam.
 • 01/2021-03/2022: Visitting Lecturer, Ho Chi Minh City Open University, Vietnam.
 • 12/2020-03/2022: Postdoc, Chulalongkorn University, Thailand.
 • 03/2022-03/2023: Researcher, Institute for Computational Science (INCOS), Ton Duc Thang University, Vietnam.
 • 07/2022 – now: Postdoc, Tokyo City University, Japan.
 • 04/2023 – now: Researcher, Institute for Computational Science & Artificial Intelligence (COSARI), Van Lang University, Vietnam.

3. RESEARCH INTERESTS

4. ISI JOURNAL ARTICLES/BOOKS

5. RESEARCH GRANTS

 1. 2015 – 2018: Mechanical performances of concrete beams with hybrid usage of steel and FRP reinforcement, JICA-AUNSEED/Net,Japan. (Member, Completed)
 2. 2018 – 2020: Structural intervention performances of concrete members using hybrid FRP-steel reinforcements, Chulalongkorn University, Thailand. (Principal Investigator, Completed)
 3. 2021 – 2023: Performance analyses of concrete members under proactive intervention with hybrid FRP-steel reinforcement, Chulalongkorn University, Thailand. (Principal Investigator, Completed)

6. TEACHING

7. ADVISING & SUPERVISION

 • Finished advising 04 master students for Master degree.

No.

Fullname

Name of thesis, University

Role

Name of University

Duration

Level

Results

1

Nakares Kongmalai

Bond behavior between concrete and embedded through-section GFRP bars

 

Chulalongkorn University, Thailand

07/2019-07/2021

Master

Completed

2

Chanakan Klippathum

Shear behavior of reinforced concrete beams strengthened by GFRP bars using embedded through-section method

 

Chulalongkorn University, Thailand

07/2019-07/2021

Master

Completed

3

Bùi Minh Triết

Ảnh hưởng của tầng cứng đến ứng xử động kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang

Main

Ho Chi Minh City Open University, Vietnam

11/2020-11/2022

Master

Completed

4

Phạm Minh Quang

Phân tích động lực học nhà nhiều tầng chịu xung vận tốc gió và so sánh với tiêu chuẩn TCVN 2737

Main

Ho Chi Minh City Open University, Vietnam

11/2020-11/2022

Master

Completed

             
             
             

8. AWARDS

9. EDITORSHIPS