Dr. Nguyen Thi Thu Ha (Nguyễn Thị Thu Hà)

Member of Laboratory of Environmental Sciences and Climate Change (Lab ESCC)

H-Index (WoS): 01; Citation (WoS): 09

Email: ha.nguyenthithu@vlu.edu.vn

Google Scholar metric

ResearcherID: JXY-7011-2024

ORCID ID: 0000-0003-4565-1731

1. EDUCATION

  • 09/2007 – 11/2011: Đại học (Bachelor) – Địa Lý Môi Trường (Environmental Geography), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM (University of Social Sciences and Humanities), Đại học Quốc gia TP. HCM (Viet Nam National University Ho Chi Minh City – VNUHCM), Vietnam.
  • 11/2012 – 11/2015: Thạc sĩ (Master) – Quản lý Tài Nguyên và Môi Trường (Management of Environment and Natural Resources), Đại học Quốc gia TP. HCM (Viet Nam National University Ho Chi Minh City – VNUHCM), Vietnam.
  • 02/2019 – 01/2023: Tiến sĩ (Doctor of Philosophy) – Khoa học Thủy văn và Đại dương (Hydrological and Oceanic Sciences), Đại học Quốc Lập Trung Ương (National Central University), Đài Loan (Taiwan).

2. WORK EXPERIENCE

  • 08/2011 – 08/2016: Chuyên viên (Staff), Viện Khoa học và Công Nghệ Tính toán TP.HCM (The Institute for Computational Science and Technology), Vietnam.
  • 2017 – 2018: Nghiên cứu viên (Researcher), Trung tâm Quản Lý Nước và Biến Đổi Khí Hậu (Center of Water Management & Climate Change), Đại học Quốc Gia TP.HCM (Viet Nam National University Ho Chi Minh City – VNUHCM), Vietnam.
  • 02/2023 – 12/2023: Nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc), Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University), Taiwan.
  • 03/2024 – now: Trợ lý nghiên cứu viên (Research Assistant), Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo (Institute for Computational Science & Artificial Intelligence), Trường Đại học Văn Lang (Van Lang University), Vietnam.

3. RESEARCH INTERESTS

  • Trí tuệ nhân tạo trong tài nguyên nước (Artificial intelligence in water resources).

4. ISI JOURNAL ARTICLES/BOOKS

5. RESEARCH GRANTS

6. TEACHING

7. ADVISING & SUPERVISION

8. AWARDS

9. EDITORSHIPS