13/06/2023 (09h00-11h30): Một số kết quả và định hướng nghiên cứu nhóm Vật liệu ứng dụng trong năng lượng và môi trường

Presented by: Prof. Vo Vien, Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *